#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
LUẬT PCCC (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001) Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy...
Theo khoản 5, mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệt về PCCC như sau: - Cục Cảnh sát PCCC thẩm duyệt đối với các dự án đầu tư và...
Theo Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính Phủ quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc. Các đối tượng nằm trong danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bắt buộc...
Văn bản mà bạn nói đến là Nghị định 46/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/5/2012 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2012. Bạn chú ý là nó không...